מיון

 מיון -  קיבוץ פריטים על בסיס תכונות משותפות (קטגוריות)

מטרות השימוש באסטרטגיה

לארגן מידע.

לשייך מידע חדש לקטגוריות מוכרות.

לאפשר הבנה טובה יותר של רכיבי המידע ושל ההבדלים ביניהם.

ליצור בסיס להכללה ויצירה של קטגוריות חדשות.

 דוגמאות למטלות מתחומים שונים המזמנות שימוש באסטרטגיה זו

- מיינו כלי תחבורה על פי תבחינים שונים. נסו למצוא דרכים שונות למיין את כלי התחבורה. מתי תעדיפו לבחור בצורת מיון אחת? ומתי באחרת?

- לפניכם עשרה תפריטים שונים המורכבים ממגוון מזונות. מיינו את התפריטים לפי התאמתם לצורכי דיאטה שונות (דלת-קלוריות, דלת-סוכר וכד').

- ערכו רשימה של אתרים שונים בשכונה או ביישוב שלכם. מיינו את האתרים לקבוצות. לאלו קבוצות בחרתם למיין את האתרים? תנו שם לכל קבוצה. נמקו מדוע שיטת המיון שלכם עדיפה.

- לפניכם מתאמים המציגים קשר בין קרבה משפחתית לבין אינטליגנציה. את המתאמים קיבלו אנשי גישת התורשה וכן אנשי גישת הסביבה. איך לדעתכם, ימיינו את הממצאים אנשי כל אחת מהגישות?

Comments